Nyhetsoversikt

Sportsplan

INNLEDNING
Sportsplanen skal være et arbeidsverktøy for spillere, trenere og ledere for å skape et trygt og samtidig artugt/utfordrende treningsmiljø. Som mål skal dette sikre den sportslige og sosiale utviklingen. Planen skal bidra til å skape en felles klubbidentitet og felles målsetting for arbeidet vi driver i gruppa. Vi ønsker å gi barn og unge i Ålen et tilbud om å spille håndball i et Spenstig, Trygt og Artugt miljø, i tråd med MOTs visjon om et varmere og tryggere oppvekstmiljø. Videre vil vi fremme en sunn sosial og sportslig utvikling, hvor alle spillere gis utviklingsmuligheter ut fra sine forutsetninger. Sportsplanen skal også gi foreldrene ledetråder for hvordan treningsarbeidet med barn og unge foregår. Årsrapporten fra det enkelte lag skal ta utgangspunkt i sportsplanen for å se om målene er nådd.

Aktivitetsnivået i klassene under 12 år skal ikke være høyere enn at barna kan delta i flere idrettsgrener, og allsidig aktivitet oppmuntres. I følge Norges Idrettsforbunds vedtekter om barneidrett, skal ingen idrett være helårsidrett for barn under 12 år. I aldersklassene til og med 12 år, har alle rett til å spille like mye, og topping av lagene aksepteres ikke.

MINIHÅNDBALL FOR 7/8-ÅRINGER
• Kvalifiserte trenere som kan enkle håndballregler.
• Trene oktober-mars i egne håndballtreninger.
• Delta på 3 minihåndballturneringer, samt en stor avslutningsturnering.
• Ha det moro med ballaktiviteter.
• Forskjellsbehandling av spillere skal ikke forekomme.
• Alle skal rotere på spilleplassene. Variasjon på alle.
• Alle skal prøve å skyte på mål under kamp.
• Tydelige voksne som veileder ungene, ikke dømmer.

10-ÅRSAKTIVITET FOR BÅDE JENTER OG GUTTER:
• Kvalifiserte trenere som kan grunnleggende håndballregler.
• Foreldremøte før sesongstart for å gi informasjon, samt avklare forventninger og roller til spillere, trenere og oppmenn. Presentasjon av sportsplan og retningslinjer for deling av bilder og videoer på Internett.
• Trening 1,5 time pr uke fra månedsskifte september/oktober til serien er ferdig.
• Delta på seriespill oppsatt av håndballkretsen.
• Vekt på allsidig fysisk aktivitet, ballbehandling og tekniske ferdigheter skal gi utviklingsmuligheter for alle spillere, men med hovedvekt på et godt miljø i laget.
• Forskjellsbehandling skal ikke forekomme.
• Konkurransemomentet er fortsatt underordnet. Variasjon på alle.
• Alle skal få mulighet til å skyte på mål under kamp.
• Tydelige voksne som veileder spillerne og gjør dem trygge.
• Felles avslutning lokalt.
• Alle holder shorts, strømper, sko og overtrekksdress i lagets farger.

JENTER/GUTTER 11:
• To treninger pr uke. Oppstart ca 15.september.
• Rene jente-/guttelag.
• Ha et tilbud til alle.
• Vurdere to lag ved mange spillere.
• Foreldremøte før sesongstart for å gi informasjon, samt avklare forventninger og roller til spillere, trenere og oppmenn. Presentasjon av sportsplan og retningslinjer for deling av bilder og videoer på Internett.
• Delta i kampoppsett etter terminlisten.
• Delta på en cup som sesongavslutning.
• Minimum en trener og en oppmann pr. lag.
• Lekbetont trening.
• Trener gjennomgår kurs: Trener 1 eller lignende.
• Fokusere på regler og spilleforståelse.
• Trener bestemmer plassering på banen, slik at alle får prøve alle posisjoner med mest mulig lik spilletid gjennom sesongen.
• Ikke talentskille eller topping av lag.
• Alle holder shorts, strømper, sko og overtrekksdress i lagets farger.

JENTER/GUTTER 12:
• To treninger pr uke. Oppstart ca 15.september.
• Rene jente-/guttelag.
• Ha et tilbud til alle.
• Vurdere to lag ved mange spillere.
• Spillermøte og foreldremøte før sesongstart for å gi informasjon, samt avklare forventninger og roller til spillere, trenere og oppmenn. Presentasjon av sportsplan og retningslinjer for deling av bilder og videoer på Internett.
• Delta i kampoppsett etter terminlisten.
• Delta på en cup som sesongavslutning.
• Minimum en trener og en oppmann pr. lag.
• Lekbetont trening.
• Trener gjennomgår kurs: Trener 1 eller lignende.
• Fokusere på regler og spilleforståelse.
• Trener bestemmer plassering på banen, slik at alle får prøve alle posisjoner med mest mulig lik spilletid gjennom sesongen.
• Ikke talentskille eller topping av lag.
• Alle holder shorts, strømper, sko og overtrekksdress i lagets farger.

JENTER 13/GUTTER 13:
• Kvalifiserte trenere helst med Trener 1 kurs eller lignende kompetanse.
• Trenere som er villig til å følge oppsatte kurs i regionen.
• Spillermøte og foreldremøte før sesongstart for å gi informasjon, samt avklare forventninger og roller til spillere, trenere og oppmenn. Presentasjon av sportsplan og retningslinjer for deling av bilder og videoer på Internett.
• Trening to ganger i uka gjennom hele sesongen fra september til april.
• Spiller serie i regionen tilrettelagt av NHF Midt-Norge.
• Delta på cup om våren som sesongavslutning.
• Delta på sluttspill for avdelingsvinnere og –toere om aktuelt
• Fokusere på regler og spilleforståelse.
• Treningsoppmøte/innsats er retningsgivende for laguttak.
• Alle skal få starte kamper i løpet av sesongen.
• Alle skal på banen i løpet av kampen.
• Gjennom trivsel skape et positivt håndballmiljø.
• Gjennom sesongen innføre faste spilleplasser, men laget trenger også ”poteter”.
• Helhetlig tenking – alle har talent. Laget er avhengig av alle.
• Håndballtreninger skal ikke skulkes for andre aktiviteter. Laget fungerer ikke uten alle tilstedet. Varsle trenerne om du ikke kommer.
• Viktig med kommunikasjon mellom trenere og spillere. Uenigheter løses innad i laget.
• Alle holder shorts, strømper, sko og overtrekksdress i lagets farger.

JENTER 14/GUTTER 14:
• Kvalifiserte trenere helst med Trener 1 kurs eller lignende kompetanse.
• Trenere som er villig til å følge oppsatte kurs i regionen.
• Spillermøte og foreldremøte før sesongstart for å gi informasjon, samt avklare forventninger og roller til spillere, trenere og oppmenn. Presentasjon av sportsplan og retningslinjer for deling av bilder og videoer på Internett.
• Trening to ganger i uka gjennom hele sesongen fra september til april.
• Spiller serie i regionen tilrettelagt av NHF Midt-Norge.
• Delta på cup om våren som sesongavslutning.
• Delta på sluttspill for avdelingsvinnere og –toere om aktuelt
• Fokusere på regler og spilleforståelse.
• Treningsoppmøte/innsats er retningsgivende for laguttak.
• Alle skal få starte kamper i løpet av sesongen.
• Alle skal på banen i løpet av kampen.
• Gjennom trivsel skape et positivt håndballmiljø.
• Gjennom sesongen innføre faste spilleplasser, men laget trenger også ”poteter”.
• Helhetlig tenking – alle har talent. Laget er avhengig av alle.
• Håndballtreninger skal ikke skulkes for andre aktiviteter. Laget fungerer ikke uten alle til stede. Varsle trenerne om du ikke kommer.
• Viktig med kommunikasjon mellom trenere og spillere. Uenigheter løses innad i laget.
• Alle holder shorts, strømper, sko og overtrekksdress i lagets farger.

Damelag:

• Egnede trenere, helst med Trener 1 kurs eller lignende kompetanse
• Spillermøte i løpet av mai. Evaluering av sesongen som har vært og planlegging/kartlegging av kommende sesong. Presentasjon av sportsplan. Valg av “sosialgruppe” og “sponsorgruppe”.
• Trening minst to ganger per uke fra august til sesongslutt, hvorav ei trening må være fredag da flere spillere bor i Trondheim.
• Spillermøte før sesongstart for å gi informasjon, samt avklare forventninger og roller til spillere, trenere og oppmenn. Presentasjon av sportsplan og retningslinjer for deling av bilder og videoer på Internett.
• Spille serie i regionen tilrettelagt av NHF Midt-Norge.
• Ei treningssamling fra fredag til søndag med hovedvekt på det sosiale før første kamp avvikles.
• Alle holder selv ball, shorts, strømper, sko og overtrekksdress i lagets farger.
• Spillerne velger selv en spillerrepresentant. Skal være et bindeledd mellom spillerne og trenerne/oppmann/styret.
• “Sosialgruppa” har ansvaret for å organisere minimum 4 sosiale sammenkomster i løpet av sesongen, inkl. treningssamling i samråd med trenerne.
• “Sponsorgruppa” har ansvaret for å innhente sponsoravtaler for laget og jobbe med andre inntektskilder. Styret i håndballgruppa skal holdes orientert og godkjenne alle avtaler og andre inntektskilder.
• Hovedmålene er å fortsatt kunne stille damelag også kommende sesong.
• Eget infoskriv om retningslinjer for spillere på laget som alle plikter å gjøre seg kjent med.
• Alle som tilhører laget skal være gode rollemodeller og representanter for klubben.

TRENERE:
• Drive fornuftig aktivitet ut fra spillernes alder og nivå. Tenke helhetlig.
• Forplikte seg til å fullføre sesongen sammen med laget og møte forberedt til trening
• Tenke langsiktig og ta vare på alle spillerne.
• Styrke spillernes selvtillit.
• Tilrettelegge for allsidig og variert håndballtrening som utvikler koordinasjon og ferdigheter.
• Drive lekpreget for de yngste og gi positive mestringsopplevelser som stimulerer til langvarig motivasjon for håndball.
• Skape et Spenstig, Trygt og Artugt håndballmiljø.
• Utvikle spillernes/foreldrenes holdninger til både trening og dugnad for klubben.
• Delta sammen med spillerne i seriekamper, på cup og eventuelt sluttspill.
• Få tilbud om kurs i førstehjelp/idrettsskader.

SPILLERE:
• Utvikle gode tekniske og taktiske ferdigheter.
• Bygge positiv idrettsfølelse.
• Skape gode holdninger til trening over tid.
• Vise respekt for lagkamerater, trenere, oppmenn og motstandere.
• Positiv innstilling til dugnader.
• Vise respekt for dommere. Utvise Fair Play.

OPPMANN:
• Ta vare på lagets utstyr og materiell etter sesongslutt, og levere til styret.
• Ajourholde laglister, og gi beskjed til styret ved endringer.
• Påse at spillerne har gyldig lisens (fra og med det kalenderåret de fyller 13 år), i samarbeid med styret.
• Påse at spillerne har gyldig medlemskap i Ålen IL
• Påse at klubbens «retningslinjer for publisering av bilder og videoer på Internett» følges.
• Ta imot egenandel ved bruk av buss
• Ordne med vester ved draktlikhet.
• Holde motstander, dommer, baneeier og krets orientert om eventuelle endringer som berører kampen (i samarbeid med styret).
• Utarbeide årsrapport etter endt sesong.
• Delta sammen med spillerne på cup, sluttspill og seriekamper.

DOMMERE:
• Dømme minst 15 kamper.
• Delta på dommermøter og sosiale tiltak. Bidra til etablering av dommermiljø.
• Støtte andre dommere.
• Ha kontakt med dommerkontakt
• Gjennomgang av praktiske ting som må ordnes før sesong.
• Styret dekker alle utgifter.

DOMMERKONTAKT:
• Være klubbens bindeledd mellom dommer og klubb, samt mellom klubb og region. Skal ha minst én dommerkontakt.
• Følge opp dommerkontaktens årshjul på handball.no.
• Beholde eksisterende og rekruttere nye dommere, i samarbeid med styret.
• Etablere et dommermiljø i klubben.
• Hjelpe de unge dommerne med pålogging til TurneringsAdmin for å oppdatere sperrer og halltilgjengelighet.
• Sette opp dommere til 10- og 11-årskamper som klubben står som arrangør for. Dommere med utdanningen «Dommere Barnehåndball» er å foretrekke.
• Følge opp nyutdannede dommere i de første kampene etter endt kurs.
• Gjennomgå utfylling av dommerregninger med klubbens dommere.
• Samarbeide med sonens dommerkoordinator.

FORELDREVETTREGLER SATT AV HÅNDBALLFORBUNDET:
• Møt opp på trening og kamper – barna ønsker det
• Gi oppmuntring til alle spillerne under kampen
• Gi oppmuntring i både medgang og motgang – ikke gi kritikk
• Hjelp barnet ditt til å tåle både seier og tap
• Støtt dommeren – ikke kritiser dommeravgjørelser
• Respekter lagleders bruk av spillere
• Vis respekt for det arbeidet klubben gjør – tilby din hjelp
Husk at det er barnet ditt som spiller håndball – ikke du

Retningslinjer for deling av bilder og videoer på internett

• Bilder av barn (under 18) skal ikke publiseres uten samtykke.
• Er barnet under 15 år, skal foreldrene godkjenne bildet før publisering.
• Streaming av kamper med barn under 16 krever samtykke fra samtlige på banen. Er de under 15 må også deres foreldre godkjenne.
• Ved streaming (gjelder alle aldersgrupper) skal begge lags trenere/lagledere/spillere informeres før kampen filmes. De skal også informeres før evt publisering.
• Ålen IL håndball har avkrysning for samtykke ved påmelding. Ta kontakt med styrekontakt for eventuelle spørsmål angående dette.

Vær ekstra varsomme når det er snakk om barn. Hvis bare ett av barna i filmen (eller deres foresatte) synes publiseringen er ubehagelig, og at de ikke ønsker at andre skal se bildet/filmen, bør hensynet til dette barnet veie tyngst.

Vi viser til idrettsforbundets sider når det gjelder publisering av bilder og videoer av barn. Her kan man også hente tips til samtykkeinnhenting:
https://www.idrettsforbundet.no/tema/retningslinjer/retningslinjer-for-publisering-av-bilder-og-film-av-barn/